Chișinău, str. Nicolae Zelinski 36

Regim de lucru: 9:00 – 17:00

Limba

Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară

Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară
Redacţia la 19 mai 2017

*
Cu completările şi modificările introduse de:
HG Nr. 435 din 14 aprilie 2003     
HG Nr. 1148 din 18 octombrie 2004    
HG Nr. 896 din 7 august 2006  
HG Nr. 1105 din 6 decembrie 2010

HG Nr. 260 din 25 aprilie 2012

HG Nr. 260 din 25 aprilie 2012

HG Nr. 463 din 16 iunie 2014  

HG Nr. 1128 din 10 octombrie 2016 

HG Nr. 294 din 11 mai 2017

Guvernul Republicii Moldova
Hotărîre Nr. 743 din 11 iunie 2002
(Monitorul Oficial Nr. 79-81 din 20 iunie 2002)
       În scopul perfecţionării remunerării muncii angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
       1. Se aprobă:
       Reţeaua tarifară recomandată pentru muncitorii din unităţile cu autonomie financiară (conform anexei nr.1), categoriile de calificare şi condiţiile de salarizare pentru muncitorii din transportul auto, conform anexei nr.5..
       Categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice de salarizare a angajaţilor (în continuare – RTUS), recomandate pentru personalul de conducere, de specialitate şi de execuţie din unităţile cu autonomie financiară (conform anexei nr.2), care aplică sisteme de salarizare bazate pe Reţeaua tarifară unică de salarizare;
       Coeficienţii de complexitate care pot fi aplicaţi la stabilirea salariului tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) pe tipurile de lucrări şi ramuri ale economiei naţionale, conform anexei nr.3;

      Coeficienții de multiplicitate recomandați pentru stabilirea salariilor de funcție ale personalului încadrat în unități ce nu aplică sisteme de salarizare bazate pe Rețeaua tarifară unică de salarizare (RTUS), conform anexei nr.4.
       Regulamentul privind salarizarea ucenicilor în perioada de instruire profesională, precum şi a muncitorilor calificaţi şi specialiştilor antrenaţi în procesul de instruire, conform anexei nr.7.
       Lista autorităţilor şi instituţiilor publice de reglementare, certificare, supraveghere şi control cu autonomie financiară, conform anexei nr.8.

 1. Se stabileşte că în unităţile ce aplică sisteme tarifare de salarizare sau alte sisteme, netarifare, de salarizare salariile de bază ale angajaţilor, precum şi condiţiile principale de organizare a remunerării muncii, utilizarea diverselor forme de premiere şi compensare, modul de stabilire a adaosurilor şi sporurilor la salariu şi alte condiţii de salarizare se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii salarizării.
 2. 21. Se stabilește că drept bază pentru diferențierea salariilor de funcție/salariilor tarifare în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională și de competență al salariatului, precum și cu gradul de răspundere pe care îl implică funcțiile/lucrările executate și complexitatea lor servește cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.

Cuantumurile minime ale salariilor de funcții/salariilor tarifare stabilite, ca urmare a diferențierii lor în baza criteriilor enumerate în alineatul precedent, vor fi următoarele.

 

Categorii de angajați după nivelul de pregătire  profesională Coeficientul de multiplicitate față de cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real
Muncitori necalificați 1,0
Muncitori de calificare medie 1,20
Muncitori de calificare superioară 1,40
Specialiști 1,50
Personal de conducere 2,00

 

În cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real nu se include salariul suplimentar (sporuri, suplimente, adaosuri și premiile curente) și alte plăți de stimulare sau compensare.
       3. În unitățile care aplică sistemul tarifar de salarizare, salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) a reţelei tarifare este componenta principală şi obligatorie şi serveşte drept bază pentru stabilirea salariilor tarifare şi a salariilor de funcţie concrete.

       Salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) se stabileşte prin negocieri colective la nivel de ramură, în mărime cel puţin egală sau care depăşeşte cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit anual prin hotărîre de Guvern, iar la nivel de unitate din ramurile respective – în mărime care să nu fie mai mică decît cuantumul stabilit la nivel de ramură.

       Pentru salariații încadrați în sisteme netarifare de salarizare, mărimea salariului se determină lunar de către angajator conform modului de diferențiere a salariilor stabilit în unitate, cu respectarea limitei minime a salariului, stabilite la punctul 21.

Evaluarea complexității lucrărilor executate și a performanțelor individuale pentru stabilirea salariului de funcție în raport proporțional cu cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real sau al salariului tarifar pentru categoria I de calificare stabilit la unitate se efectuează de către angajator.
       3/1. Pentru unităţile care aplică Reţeaua tarifară unică de salarizare a angajaţilor, salariile tarifare şi de funcţie pentru angajaţi se stabilesc în funcţie de categoria de salarizare prevăzută în anexa nr.2 la prezenta hotărîre şi salariile de bază stabilite pe categorii de salarizare, specificate în anexa nr.1 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, majorate cu coeficientul obţinut din raportul dintre salariul tarifar pentru categoria I de calificare stabilit în unităţile cu autonomie financiară şi limita minimă a salariile de bază corespunzătoare categoriei I de salarizare specificată în anexa sus-numită pentru angajaţii din unităţile bugetare.
       4. Salariul de bază, modul şi condiţiile de salarizare a conducătorilor unităţilor cu autonomie financiară (cu excepţia celor specificaţi la punctul 5 al prezentei hotărîri) se stabileşte de către organele împuternicite să numească aceste persoane şi se fixează în contractul încheiat între părţi.
       Totodată, salariul de funcţie al conducătorului nu poate servi drept temei pentru stabilirea salariilor altor angajaţi ai unităţii.
       5. Salariile de bază şi alte drepturi salariale pentru administratorii întreprinderilor de stat, conducătorii întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi ai întreprinderilor monopoliste se stabilesc în contractele de management, încheiate între fondatorul întreprinderii de stat sau consiliul societăţii pe acţiuni şi conducătorii respectivi.

Cuantumul lunar total al salariului administratorilor întreprinderilor de stat, conducătorilor întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi ai întreprinderilor monopoliste, cu excepţia conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice de reglementare, certificare, supraveghere şi control indicate la punctul 52 din prezenta hotărîre, poate varia de la mărimea întreită pînă la mărimea încincită a salariului mediu lunar în ansamblu pe unitatea condusă în perioada de la începutul anului pînă la luna gestionară, în funcţie de rezultatele economico-financiare anuale pozitive.

Consiliul de administraţie al întreprinderii de stat sau consiliul societăţii pe acţiuni, în baza rapoartelor economico-financiare pentru anul precedent, anual, în luna februarie va lua decizia privind plafonul concret al salariului conducătorului, pasibil limitării, pentru anul în curs.

Aprecierea rezultatelor economico-financiare ale unităţii se va efectua ţinîndu-se cont de dinamica indicatorilor principali: profitul net şi venitul din vînzări faţă de perioada respectivă a anului precedent, precum şi a altor indicatori ce ţin de condiţiile de activitate concrete ale întreprinderii respective.
       5/1. Pentru conducătorii întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi ai celor monopoliste, care în perioada lor de activitate au admis (admit) restanţe la plata salariilor angajaţilor, salariile de funcţie nu pot fi majorate pînă la lichidarea totală a restanţelor.
       Aceşti conducători de unităţi, pînă la lichidarea integrală a restanţelor, nu beneficiază, de asemenea, de dreptul de a primi premii, sporuri la salariu sau alte plăţi de stimulare.
       În cazul în care, pe parcursul anului gestionar, restanţele la plata salariilor angajaţilor au fost lichidate, salariul conducătorului se va recalcula cu includerea tuturor plăţilor salariale.

 1. 52. Cuantumul lunar total al salariului conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice de reglementare, certificare, supraveghere şi control cu autonomie financiară, inclusiv cu statut de întreprindere de stat, indicate în anexa nr.8 la prezenta hotărîre, nu va depăşi mărimea întreită a salariului mediu lunar constituit în ansamblu pe unitatea condusă în perioada de la începutul anului pînă la luna gestionară.
 2.  53. În cuantumul lunar total al salariului conducătorului, limitat în condiţiile prevăzute în punctele 5 sau 52 ale prezentei hotărîri, nu se includ premiile unice acordate la datele jubiliare personale sau ale întreprinderii, la sărbătorile profesionale, premiul anual şi alte plăţi anuale acordate conform punctului 133 al prezentei hotărîri, precum şi ajutorul material acordat conducătorului pentru tratament şi odihnă.
  Premierea angajaţilor se efectuează în modul şi pentru indicii de premiere stabiliţi în temeiul Regulamentului privind premierea salariaţilor, elaborat de comun acord cu comitetele sindicale sau reprezentanţii salariaţilor şi aprobat de conducătorul unităţii. La întreprinderile de stat şi cu capital majoritar de stat cuantumul premiilor plătite din fondul de salarizare nu va depăşi 100% din salariile tarifare şi de funcţie ale personalului, ţinînd cont de sporurile şi suplimentele prevăzute de legislaţie.
         Totodată, suma de premii plătită unui lucrător nu se limitează.
         Conducătorii unităţilor au dreptul, în condiţiile stipulate în contractul colectiv de muncă, să premieze suplimentar angajaţii şi din contul beneficiului rămas la dispoziţia unităţii.
         7. Indicii, mărimile şi termenele premierii conducătorilor unităţilor cu autonomie financiară se stabilesc de către patron sau organul de conducere ierarhic superior. Mărimea maximă a premiului pentru conducătorii întreprinderilor monopoliste, întreprinderilor de stat şi celor cu capital majoritar de stat nu poate depăşi şase salarii de funcţie lunare pe an.
         Cuantumul maxim al premiului pentru rezultatele activităţii economico-financiare pentru conducătorii întreprinderilor care primesc dotaţii de la buget nu poate depăşi 50 la sută din salariul de funcţie lunar.
         Conducătorilor întreprinderilor nerentabile li se plăteşte premiul cu condiţia reducerii pierderilor comparativ cu perioada respectivă a anului precedent, şi suma lui anuală nu poate depăşi 4,8 salarii de funcţie lunare.
         8. Salariile de funcţie pentru adjuncţii conducătorilor subdiviziunilor structurale ale unităţilor se stabilesc cu o reducere de 10-30 la sută faţă de salariile de funcţie ale conducătorilor respectivi.
         9. Se aprobă Lista adaosurilor şi sporurilor la salariu cu caracter compensatoriu, stabilite salariaţilor din unităţile cu autonomie financiară în baza contractului de muncă, şi mărimea lor minimă, conform anexei nr.6.
         Unităţile în cauză sînt în drept să majoreze adaosurile şi sporurile, specificate în anexa nr.5, precum şi să stabilească alte adaosuri şi sporuri cu caracter compensatoriu, în limitele mijloacelor proprii (mijloacelor alocate) prevăzute pentru aceste scopuri în contractele colective de muncă.
         10. Salariaţii care prestează munca la unitatea respectivă în condiţii nefavorabile identice beneficiază de sporuri de compensare în mărimi unice, indiferent de categoria (clasa) de calificare sau mărimea salariului stabilit.
          Mărimea concretă a sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se stabileşte în funcţie de gradul de nocivitate şi în limitele prevăzute de Convenţia colectivă (nivel naţional) “Salarizarea angajaţilor aflaţi în relaţii de muncă în baza Contractelor individuale de muncă.
         La stabilirea sporurilor la salariul de bază pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, condiţiile de muncă se vor estima conform modului stabilit de actele normative în vigoare.
         Lista lucrărilor concrete, a locurilor de muncă şi mărimile concrete ale sporurilor la salariu pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se stabileşte în baza atestării locurilor de muncă şi se legalizează în contractul colectiv de muncă al unităţii. În cazul raţionalizării ulterioare a locurilor de muncă sau îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, sporurile vor fi reduse sau anulate în întregime.
         11. Personalul de conducere şi specialiştii cu titluri ştiinţifice de “doctor habilitat” sau “doctor în ştiinţe”, care desfăşoară în unităţile sus-menţionate activităţi tehnico-ştiinţifice conform specialităţii, beneficiază de sporuri la salariile de bază în mărime de cel puţin 1,0 şi, respectiv, 0,5 din salariul minim pe ţară, stabilit în modul prevăzut de Legea privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim nr.1432-XIV din 28 decembrie 2000.
         12. Angajaţii unităţilor (cu excepţia muncitorilor) pot beneficia de sporuri la salariul de bază pentru înaltă competenţă profesională, intensitatea muncii, precum şi pentru îndeplinirea unor sarcini de importanţă majoră sau de urgenţă, pe termenul efectuării lor.
         Sporurile se stabilesc pentru cel mult un an şi pot fi reduse sau anulate în cazul neîndeplinirii în termen a sarcinilor, scăderii calităţii muncii sau încălcării disciplinei de muncă.
         13. Sporul pentru vechime în muncă poate fi stabilit în cuantum de minimum 5% pentru 3 ani şi maximum 40% din salariul de bază pentru o vechime de peste 20 ani de activitate de profil în ramura respectivă.
         13/1. În caz de încetare a contractului individual de muncă încheiat cu conducătorul unităţii în baza ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) organului abilitat, în lipsa unor acţiuni sau inacţiuni culpabile, conducătorului i se plăteşte o compensaţie pentru încetarea contractului individual de muncă înainte de termen, în mărimea prevăzută de contract, dar nu mai mică decît 3 şi nu mai mare decît 6 salarii medii lunare.
         13/2 . Mărimile altor plăţi, care nu se raportează la salarizare, dar care pot fi prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă (ajutor material, premii cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale etc.), se determină în fiecare caz concret, în funcţie de mijloacele financiare disponibile.
         Totodată, cuantumul acestor plăţi, care se plătesc din contul economisirii mijloacelor pentru retribuirea muncii, acordate conducătorului întreprinderii de stat, întreprinderii cu capital majoritar de stat şi celor monopoliste, pe parcursul unui an, nu va depăşi 3 salarii de funcţie.
 3. 133. Mărimea premiului anual (acordat în condiţiile art. 138 din Codul muncii) şi mărimea altor plăţi anuale acordate conducătorilor unităţilor menţionate în punctele 5 sau 52 la prezenta hotărîre, din profitul net anual al întreprinderii,  nu pot depăşi în sumă mărimea a şase salarii de funcţie lunare pe an, în funcţie de rezultatele economico-financiare anuale pozitive.
  La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă:
          Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.300 din 26 mai 1993 “Cu privire la perfecţionarea retribuirii muncii personalului din unităţile cu autonomie financiară” (Monitor, 1993, nr.6, art.179); punctul 4 al anexei la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.628 din 19 noiembrie 1996 “Despre aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova privind retribuirea muncii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.12, art.36);
         alineatul doi al punctului 3 şi anexa la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.35 din 17 ianuarie 2001 “Cu privire la stabilirea salariului tarifar pentru categoria I de calificare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.8-10, art.74).        PRIM-MINISTRU
         AL REPUBLICII MOLDOVA                                 Vasile TARLEV
         Contrasemnată:
         Ministrul muncii
         şi protecţiei sociale                                               Valerian Revenco
         Ministrul finanţelor                                                Zinaida Grecianîi

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.743
din 11 iunie 2002
                           Reţeaua tarifară recomandată
pentru muncitorii din unităţile cu autonomie financiară
————————–+—–+—–+—–+—–+—–+—–+—–+——-

|Categoria de calificare  |  I  | II  | III | IV  |  V  |  VI | VII | VIII |
|————————-|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|——|
| Coeficienţi tarifari    | 1,0 |1,10-|1,20-|1,30-|1,40-|1,50-|1,60-|1,70- |
|                         |     |-1,26|-1,59|-1,81|-2,07|-2,36|-2,69|-3,07 |
—————————————————————————
       Note: 1. Prezenta Reţea tarifară se aplică la stabilirea salariilor tarifare de către unităţile, care aplică sistemul tarifar de salarizare, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică.
       2. Reţeaua tarifară concretă se stabileşte în unităţi prin negocieri şi este parte integrantă a contractului colectiv de muncă.
       Coeficienţii tarifari pe categoriile de calificare se stabilesc în mărimi fixe cuprinse între limitele minimă şi maximă ale grilelor de coeficienţi tarifari prevăzuţi în prezenta anexă pe categoriile de calificare respective.
       Totodată, la stabilirea reţelei tarifare concrete se va urmări ca pentru fiecare categorie următoare coeficientul tarifar să fie în mod obligator mai mare decît cel stabilit pentru categoria anterioară, cu asigurarea unei creşteri egale sau proporţionale de la categorie la categorie.
       3. Diferenţierea salariilor tarifare se efectuează în funcţie de formele de salarizare (în acord sau pe unitate de timp) şi domeniul de activitate.
       4. Mărimea salariului tarifar orar sau lunar pentru categoria I de calificare se stabileşte prin negocieri colective între persoanele juridice sau fizice (patroni) şi salariaţi sau reprezentanţii acestora, în funcţie de posibilităţile financiare ale patronului, şi se fixează în contractele colective. Mărimea concretă a salariului tarifar orar sau lunar nu poate fi mai mică decît mărimea salariului tarifar orar sau lunar pentru categoria I de calificare, stabilită prin negocieri între patronatele şi sindicatele reprezentative la nivel ramural sau teritorial, după caz.
       Salariile tarifare orare sau lunare pentru celelalte categorii de calificare se stabilesc prin înmulţirea salariului tarifar orar sau lunar (pentru categoria I de calificare) la coeficientul tarifar respectiv.
       Totodată, în cazurile în care salariile tarifare (calculate în aşa mod) pe unele categorii de calificare vor fi mai mici, decît cele stabilite anterior, salariile tarifare în vigoare se vor aplica în continuare pînă la modificarea ulterioară a salariului tarifar (pentru categoria I de calificare) în cuantumul care va asigura un nivel mai înalt al salariilor tarifare (pentru categoriile de calificare respective), calculate în modul specificat în prezenta notă.
       5. Muncitorilor de înaltă calificare, angajaţi la lucrări deosebit de importante şi de o extremă răspundere, li se pot stabili salarii tarifare majorate de la 50 pînă la 100 procente faţă de salariul tarifar cuvenit conform categoriei de calificare deţinute.
       6. Salariile tarifare lunare se determină prin înmulţirea salariilor tarifare orare la 169 ore.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.743
din 11 iunie 2002
         Categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice
de salarizare (RTUS) a  angajaţilor, recomandate pentru
personalul de conducere, de specialitate şi de execuţie
din unităţile cu autonomie financiară
———————————————————-+————-

                    Denumirea funcţiei                    |  Categoria
                                                          |de salarizare
———————————————————-+————-
                         1                                |      2
———————————————————-+————-
    Conducători de unităţi economice mari:
        a) cu un efectiv de 1000 şi mai mulţi angajaţi         20-22
        b) cu un efectiv de pînă la 1 000 angajati             18-20
    Conducători de unităţi economice mici (pînă la 50  an-     15-17
    gajaţi)
    Locţiitori  ai conducătorului de unitate; inginer şef,     14-20
    director de subdiviziune
    Constructor şef, tehnolog şef, contabil şef, energeti-     14-19
    cian şef, agronom şef, economist principal, alţi  spe-
    cialişti şefi
    Conducători (manageri, şefi) de  subdiviziuni  (direc-     13-18
    ţii, secţii, laboratoare)  specializate  în activităţi
    de producţie
    Conducători (manageri, şefi) de  servicii  funcţionale     12-17
    de bază: economico-financiar; de vînzare şi marketing; 
    de publicitate şi relaţii  publice;  de  aprovizionare 
    tehnico-materială de  informatică,  de dezvoltare teh-
    nico-ştiintifică
    Conducători (manageri, şefi) de  servicii  funcţionale     11-16
    auxiliare: de administraţie; de  personal,  pregătirea
    personalului şi alte relaţii de munca,  juridice, can-
    celarie; pază;  protecţia  muncii;  gospodăriei;  alte
    servicii auxiliare
    Şef de birou, laborator, sector în  cadrul  direcţiei,     10-14
    secţiei, laboratorului
    Şef de secţie, compartiment, atelier de producţie          11-17
    Şef de şantier (lucrări) superior                          12-14
    Şef de şantier (lucrări), mecanic, energetician secţie     10-12
    Şef de sector (schimb), brigadă,grupă:                     10-13
    Superiori:  maistru,  maistru  controlor,  mecanic  în     10-13
    garaj
    Maistru, maistru controlor, mecanic în garaj                9-12
    Şef de secţie de gospodărie                                 8-10
    Colaborator ştiinţific principal                            19;20
    Colaborator ştiinţific coordonator                          18;19
    Colaborator ştiinţific superior                             16;18
    Colaborator ştiinţific                                      14;16
    Colaborator ştiinţific inferior                             12;14
    Ingineri:  constructor,  tehnolog, proiectant, ecolog,
    electronist,   programator;   arhitect,  matematician, 
    pictor-constructor (designer), geodezist:
        coordonator                                            14-15
        categoria I                                            13-14
        categoria II                                           12-13
        categoria III                                          11-12
        fără categorie                                          9-10
    Ingineri de alte  specialităţi,  economist,  contabil-
    revizor, pictor, geolog, geofizician, topograf de mine:
        coordonator                                            13-14
        categoria I                                            12-13
        categoria II                                           10-11
        fără categorie                                          8-9
    Jurisconsult,psiholog, sociolog, fiziolog, traducător,
    redactor, metodist, alţi specialişti cu  studii  supe-
    rioare;
        categoria I                                            12-13
        categoria II                                           10-11
        fără categorie                                          8-9
    Contabil:
        coordonator                                            13-14
        categoria I                                            12-13
        categoria II                                           10-11
        cu studii superioare universitare                       9-10
        cu studii superioare de scurtă durată                   8-9
        fără studii superioare de scurta durată                 7-8
    Medic veterinar:
        coordonator                                            15-16
        categoria I                                            14-15
        categoria II                                           12-13
        fără categorie                                         10-11
    Agronom, zootehnician, entomolog, toxicolog, bacterio-
    log, microbiolog, micolog:
        coordonator                                            14-15
        categoria I                                            12-13
        categoria II                                           10-11
        fără categorie                                          9-10
    Felcer veterinar:
        categoria I                                            10-11
        categoria II                                            9-10
        fără categorie                                          7-8
    Superiori: dispecer, merceolog;
        cu studii superioare universitare                      10-11
        cu studii superioare de scurtă durată                   9-10
    Dispecer referent, merceolog; superiori: inspector, 
    laborant:
        cu studii superioare universitare                       9-10
        cu studii superioare de scurtă durată                   8-9
    Tehnicieni de toate specialităţile, pictor-decorator:
        categoria I                                             9-10
        categoria II                                            7-8
        fără categorie                                          6-7
    Inspector, laborant                                         5-6
    Şef subdiviziune de pază                                    7-9
    Şefi:  
        cancelarie, depozit central, arhivă:
        cu studii superioare universitare                       8-9
        cu studii superioare de scurtă durata                   6-7
    Şefi:
        birou de dactilografiere, casă de bilete, fono-         5-7
        tecă            
        birou de multiplicare şi reproducere, fotolabo-
        rator, depozit, punct de închiriere, spălătorie, 
        gospodărie, sticlografie:
          cu studii superioare de scurtă durată                 5-6
          cu studii medii                                       4-5
        birou de permise, expediţie, birou informaţii,          4-5
        camera de păstrare
    Broker valori, dealer                                       8-11
    Agent de asigurare, agent imobilar,  agent  de  voiaj,      7-10
    agent comercial, evaluator asigurări,  estimator lici-
    taţii,  reprezentant  tehnic  şi  comercial,  operator 
    ghişeu bancă, operator ghişeu casă de schimb
    Stenografă:
        categoria I                                             6-7
        categoria II                                            5-6
    Superiori: administrator, arhivar, casier,  incasator       5-7
    Statislician, desenator-constructor,  operator  dispe-      5-7
    cerat, intendent obiect, clădire
    Casier, incasator, administrator,  arhivar,  agent  de      4-6
    achiziţie, tarificalor
    Secretar al conducătorului, secretară stenografă, sec-      4-5
    retara dactilografa
    Expeditor mărfuri, operator deservire  ascensor,  pon-      3-5
    tator superior, intendant
    Telefaxist, teletipist, telexist                            4-5
    Dactilografă:
        text în limbi străine                                   6-7
        categoria I                                             5-6
        categoria II                                            3-4
    Agent aprovizionare, pontator, desenator,  calculator,      3-4
    taxator, copist, grefier, distrbuitor sarcini,  comis-
    voiajor, cronometrar
    Expeditor, personal de serviciu la cămin, personal  de      2-3
    serviciu la biroul de permise, agent gardă corp, agent 
    pază în incinte, gardian public
————————————————————————
       Note: 1. Categoriile de salarizare ale RTUS pentru muncitori se asimilează cu categoriile de calificare deţinute, iar pentru personalul auxiliar şi de deservire, care nu dispune de categorii de calificare şi beneficiază de salarii tarifare lunare, categoriile de salarizare se stabilesc la nivelul celor fixate pentru ocupaţiile respective din sectorul bugetar.
      3. În cazurile în care salariul tarifar pentru categoria I de calificare stabilit în unitate este mai mare decit cel stabilit pentru categoria I de salarizare, conform RTUS, salariile de bază corespunzătoare categoriilor de salarizare ale RTUS se recalculează aplicîndu-se coeficientul egal cu raportul dintre salariul tarifar pentru categoria I de calificare stabilit în unitate şi salariul tarifar pentru categoria l de salarizare a RTUS, cu rotunjirea rezultatelor pînă la zeci.
       4. Dacă în unitate există unele funcţii, nespecificate în tabelul din prezenta anexă, categoriile de salarizare pentru funcţiile în cauză se vor stabili prin asimilare cu funcţiile din tabel, echivalente conform nivelului de pregătire şi complexitate.
       5. în cazul în care în unităţi există funcţii similare celor din sectorul bugetar (medici, cadre didactice, colaboratori ştiinţifici, artişti etc.), faţă de aceste funcţii se vor aplica categoriile de salarizare prevăzute pentru ele în actele normative utilizate în sectorul bugetar.
       6. În funcţie de posibilităţile financiare, unităţile pot elabora şi aplica pe categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice de salarizare grile de salarii sau coeficienţi de multiplicitate în cuantum multiplu al salariului tarifar pentru categoria I de calificare stabilit în unitate, deosebite de cele stabilite în Reţeaua tarifară unică de salarizare a angajaţilor din sectorul bugetar.

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.743
din 11 iunie 2002
                Coeficienţii de complexitate recomandaţi la
stabilirea salariului tarifar pentru categoria I
de calificare (de salarizare) pe tipuri de lucrări şi
ramuri ale economiei naţionale
—–+—————————————————-+————-

 Nr. |                                                    |Cuantumul ma-
 d/o |                    Ramurile                        |xim al coefi-
     |                                                    |cientului de
     |                                                    |complexitate
—–|—————————————————-|————-
  1  |                        2                           |     3
—–+—————————————————-+————-
  1.  Agricultura, vînatul şi silvicultura                     1.00  
  2.  Pescuitul, piscicultura                                  1.00  
  3.  Industria extractivă şi exploatarea carierelor           1,50  
  4.  Industria
          Industria prelucrătoare:
      industria alimentară  şi  a  băuturilor,  fabricarea     1.15  
      produselor de tutun
      fabricarea produselor textile, îmbrăcămintei, prepa-     1,15  
      rarea  şi vopsirea blănurilor, producţia de piei, de
      articole din piele şi fabricarea încălţămintei
      prelucrarea lemnului şi fabricarea  articolelor  din     1.10  
      lemn, producerea mobilei; fabricarea articolelor din
      plută, împletituri din nuiele şi paie
      fabricarea hîrtiei şi cartonului; edituri, poligrafie    1.10  
      şi reproducerea materialelor informative
      industria chimică; producţia articolelor din cauciuc     1.15  
      şi din material plastic
      fabricarea cimentului, varului, produselor din beton,    1,35  
      ipsos, ciment; tăierea, fasonarea şi finisarea piet-
      rei; fabricarea produselor din ceramică
      fabricarea sticlei şi altor produse din minerale         1.15  
      nemetalifere
      Industria metalurgică                                    1.40  
      fabricarea produselor finite din  metal,  fabricarea     1,20  
      de maşini şi echipamente
      Fabricarea tehnicii de calcul şi rechizitelor de bi-     1,25  
      rou,  producerea  maşinilor şi aparatelor electrice,
      producerea echipamentelor şi  aparatelor  de  radio,
      televiziune şi comunicaţii, producerea aparaturii şi
      instrumentelor medicale, de  precizie,  optice  şi a
      ceasurilor
      Producerea mijloacelor de  transport  rutier,  altor     1.20  
      mijloace de transport
      Fabricarea bijuteriilor şi a instrumentelor muzicale     1,25  
      Alte activităţi industriale, recuperarea  deşeurilor     1,05  
      şi resturilor de materiale reciclabile

  5.  Energia electrică si termică, gazele si apa:
        producţia şi distribuţia energiei electrice si         1,35  
        termice, gazelor şi apei calde
        captarea, epurarea si distribuţia apei                 1.30  
  6.  Construcţii                                              1.30  
  7.  Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autove-    1,00  
      hiculelor, motocicletelor, a articolelor  casnice si       
      de uz personal
  8.  Hoteluri şi restaurante                                  1.00   
  9.  Transporturi si comunicaţii:
        transporturi pe calea ferată                           1.50  
        transporturi cu troleibuze                             1,30  
        alte transporturi urbane si rutiere                    1.10  
        transporturi prin conducte                             1,20
        transporturi pe apă                                    1,20  
        transporturi aeriene                                   1.50  
        activităţi de transport auxiliare şi suplimentare;     1.00  
        activităţi ale agenţiilor de turism
        poştă                                                  1,10  
        telecomunicaţii                                        1.30  
 10.  Activităţi financiare; activităţi de asigurări;          1.00  
      activităţi auxiliare ale instituţiilor financiare şi 
      de asigurări
 11.  Tranzacţii imobiliare:
        cercetare şi dezvoltare                                1,50  
        tehnică de calcul si activităţi conexe                 1,25  
        servicii de cercetări geodezice                        1.30  
        activităţi în domeniul arhitecturii si construcţii-    1.20  
        lor civile
        tranzacţii imobiliare, închiriere şi alte servicii     1.00  
        prestate întreprinderilor
 12.  Alte servicii colective, sociale şi personale:
        activităţi cinematografice şi video, radio şi          1,20  
        televiziune; activităţi de spectacole,  muzică  şi  
        alte genuri de artă
        alte  activităţi recreative, culturale şi sportive     1.10  
        asanarea si îndepărtarea  gunoaielor;  salubritate     I.1O  
        şi activităţi similare
        activităţi asociative                                  1,00  
        prestări de servicii individuale                       1.00  
 13.  Unităţile cu autonomie financiară din ramurile sferei    1,00  
      bugetare (învăţimînt, sănătate şi asistenţă socială,
      administraţie publică)
————————————————————————
       Note: 1. Raportarea unităţilor economice la subdiviziunile ramurilor respective se efectuează în conformitate cu Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Moldovastandard nr.694-ST din 9 februarie 2000.
       2. Coeficienţii de complexitate nu sînt obligatorii, ei avînd caracter orientativ în procesul negocierilor privind stabilirea salariului tarifar pentru categoria I de calificare la nivel de ramură sau de unitate economică.

Anexa nr. 4
la Hotărirea Guvernului
Republicii Moldova nr.743
din 11 iunie 2002
           Coeficienţii de multiplicitate recomandaţi pentru
stabilirea salariilor de funcţie ale personalului
încadrat în unităţi ce nu aplică sisteme de
salarizare bazate pe Reţeaua tarifară unică
de salarizare (RTUS)
—————————————————–+—————–

                                                     |Diapazonul coefi-
                                                     |cienţilor de mul-
                                                     |tiplicitate   în
                                                     |cuantum multiplu 
              Categorii de angajaţi                  |al    salariului 
                                                     |tarifar   pentru 
                                                     |categoria  I  de
                                                     |calificare stabi-
                                                     |lit la intreprin-
                                                     |dere
—————————————————–+—————–
    Funcţionari administrativi                           1,15-2,00
    Specialişti cu studii superioare de scurta
    durată:
        categoria I                                      1,70-3,00
        categoria II                                     1,60-2,70
        fără categorie                                   1,50-2,40
    Specialişti cu studii superioare universitare;
        coordonatori                                     2,50-4,50
        categoria I                                      2,20-4,00
        categoria II                                     2,00-3,50
        categoria III                                    1,90-3,20
        fără categorie                                   1,80-3,00
    Colaboratori ştiinţifici                             2,5-8,0
    Conducători (manageri, şefi) de                              
    subdiviziuni interioare (sectoare,                             
     birouri, secţii, ateliere, servicii ,                 2,00-6,00     
    etc.) specialişti şefi                                        
    Specialişti şefi (care au în subordine     
    directori de subdiviziuni şi filiale       
    adjuncţi ai conducătorului de unitate                3,00-7,00
    Conduc ăt or de unitate                                4,00-8,00
————————————————————————
       Note: 1. Raportarea personalului la categoriile de personal se efectuează în conformitate cu Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova CORM 006-14.
       2. Diferenţierea salariilor de funcţie ale specialiştilor, conform categoriilor de calificare stabilite, şi ale conducătorilor, conform ierarhiei, se efectuează de către unităţi de sine stătător, în limitele diapazonului stabilit pentru categoria respectivă de personal. Totodată, salariile de funcţie concrete nu pot fi stabilite în mărimi mai mici decît cele calculate pentru categoriile respective de angajaţi, reieşind din coeficienţii de multiplicitate stabiliţi pe limita inferioară a diapazonului şi cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.

Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 743
din 11 iunie 2002
         Categoriile de calificare şi condiţiile de salarizare
pentru muncitorii din transportul auto din unităţile
cu autonomie financiară
————————————————————————-

                                               | Categoria de calificare
————————————————————————-
    1. Şoferi  de camioane şi automobile-furgon
       de destinaţie generală cu sarcina maximă, 
       tone:
            pînă la 3                                       3
            de la 3 pînă 10                                 4
            de la 10 pînă la 40                             5
            peste 40                                        6
    2. Şoferi de autoturisme, inclusiv speciale             4
       şi pe automobile sanitare (cu excepţia 
       salvărilor) 
    3. Şoferi la salvări şi pe automobile                   5
       operative cu semnale sonore speciale 
       (tip “Sirena”), precum şi autobuze 
       speciale şi salvări 
    4. Şoferi de autobuze, inclusiv speciale
       şi sanitare (cu excepţia  salvărilor) 
       cu dimensiunea autobuzelor (în metri):
            pînă la 7                                       4
            de la 7 pînă 12                                 5
            de la 12 pînă la 15                             6
            peste 15                                        7
    5. Şoferi de motociclete şi motorolere                  3

       Note: 1. În funcţie de tipul de transport condus, la determinarea mărimilor salariilor tarifare pe unitate de timp sau a salariilor lunare pentru şoferi, se aplică următorii coeficienţi, reieşind din complexitatea lucrărilor executate:
    camioane şi automobile-furgon de destinaţie generală;
    autoturisme (inclusiv speciale)                                1,15
    automobile specializate şi speciale: autobasculante,
    cisterne, furgoane, refrigeratoare, maşini de transportat
    containere, maşini de pompieri, asistenţă tehnică,
    de curăţat zăpada, de spălat, stropit şi măturat străzile,
    automacarale, autotractoare, autoîncărcătoare etc.;
    automobile sanitare (cu excepţia – salvărilor)                 1,20
    autobuze, inclusiv speciale                                    1,25
    salvări şi automobile operative cu semnale sonore
    speciale tip “Sirena” (precum şi autobuze speciale şi 
    salvări), cu capacitatea cilindrică a motorului:
        pînă la 3,5 litri                                          1,25
        peste 3,5 litri                                            1,30
    camioane pentru transportarea cimentului, substanţelor
    chimice toxice, cadavrelor, amoniacului anhidru,
    apei amoniacale, gunoiului putred, dejecţiilor                 1,30
       2. Salariile tarifare ale şoferilor pe automobile cu remorcă, salarizaţi pe unitate de timp, se majorează pînă la 20 la sută.

Anexa nr. 6
la Hotărirea Guvernului
Republicii Moldova nr.743
din 11 iunie 2002
                                 LISTA
adaosurilor şi sporurilor la salariu cu caracter
compensatoriu acordate angajaţilor si mărimea lor minimă

———————————————–+————————
     Denumirea adaosurilor şi sporurilor la    | Mărimea minimă a adao-
        salariu cu caracter compensatoriu      | surilor şi sporurilor
                                               | la salariul   de bază
———————————————–+———————— 
                        1                      |          2
———————————————–+———————— 
  Pentru munca intensă la conveiere, linii în        30 la sută din
  flux şi linii automatizate                        salariul tarifar

  Pentru munca prestată, conform graficului          30 la sută din
  de lucru, cu divizarea zilelor  de muncă în       salariul tarifar
  părţi şi întreruperi între ele de cel puţin 
  două ore

  Pentru munca în mai multe schimburi:
  pentru munca în schimbul II                        20 la sută din
                                                    salariul tarifar
  pentru munca în schimbul III                       40 la sută din
                                                    salariul tarifar

  Pentru cumularea profesiilor (funcţiilor)     În  funcţie  de  volumul
                                                de lucru executat, poate
                                                fi  folosită toată  eco-
                                                nomia fondului de  sala-
                                                riu,   obţinută   de  la
                                                disponibilizarea  perso-
                                                nalului 

  Pentru extinderea zonelor de  deservire sau   în funcţie de volumul de
  sporirea volumului de lucrări executate       lucru executat, poate fi
                                                folosită  toată economia
                                                fondului   de   salariu,  
                                                ob|inută  de la disponi-  
                                                bilizarea  personalului  

  Pentru indeplinirea obligaţiunilor de muncă   în funcţie de volumul de
  ale lucrătorilor care lipsesc temporar        lucru executat, poate fi
                                                folosită  toată economia
                                                fondului   de   salariu,
                                                obţinută  de la disponi-
                                                bilizarea  personalului 

  Muncitorilor care execută lucrări prevăzute   Diferenţa  dintre  sala-
  pentru lucrătorii cu categorie de califica-   riul tarifar  al  munci-
  re inferioară                                 torului, conform   cate-
                                                goriei tarifare atribui-
                                                te şi  salariul  tarifar
                                                pentru munca executată

  Pentru  munca  prestată la unele obiecte de        30 la sută din
  constrcuţe şi în raioanele unde apar situa-       salariul tarifar
  ţii excepţionale                           

  Conducătorilor  de  brigadă (de echipă) din   Pină  la  15 la sută din 
  rîndurile muncitorilor,  care  nu sînt scu-   salariul de bază, în ca-
  tiţi de lucrul lor de bază, pentru conduce-   zul conducerii unei bri-
  rea brigăzii (echipei)                        găzi  cu  un efectiv  de
                                                pînă la 10 salariaţi, si
                                                în mărime  de pînă la 25
                                                la sută – pentru conduce-
                                                rea  unei  brigăzi cu un
                                                efectiv de peste  10 sa-
                                                lariaţi. Pentru şefii de
                                                echipă – în   mărime  de
                                                50 la sută din cuantumul
                                                procentual  al  sporului
                                                stabilit  pentru  briga-
                                                dier.

  Şoferilor  de  autocamioane, autoturisme şi   10%  din  salariul tari-
  autobuze – pentru clasele de calificare       far şoferilor de   clasa
                                                II şi 25% – şoferilor de
                                                clasa I, pentru   timpul
                                                lucrat  în  calitate  de
                                                şofer

  Şoferilor de autoturisme de serviciu –           Pînă la 25 la sută
  pentru intensitatea muncii                      din salariul tarifar

  Lucrătorilor  transferaţi din necesităţi de   Diferenţa  dintre   cîş-
  producţie  din iniţiativa administraţiei Ia   tigul real pentru timpul
  un loc mai puţin plătit                       lucrat şi cîştigul mediu
                                                la  locul  precedent  de
                                                muncă
————————————————————————
       Notă: Nu se permite cumularea de funcţii în orele de program conducătorilor unităţilor, locţiitorilor şi ajutorilor lor, inginerului şef, contabilului şef, altor specialişti şefi, directorilor de compartimente şi conducătorilor (managerilor, şefilor) de subdiviziuni structurale specializate în activităţi de producţie, iar altor persoane cu funcţii de conducere nu li se permite cumularea a două funcţii de conducere.

Anexa nr. 7
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.743
din 11 iunie 2002

Regulamentul
privind salarizarea ucenicilor în perioada de instruire profesională, precum şi a muncitorilor calificaţi şi specialiştilor antrenaţi în procesul de instruire

 1. În scopul instruirii profesionale unităţile cu autonomie financiară angajează ucenici pentru care organizează învăţămîntul individual, în brigadă, la cursuri şi alte forme de instruire profesională în producţie din contul unităţilor respective.
         2. Lecţiile teoretice şi învăţămîntul în producţie al ucenicilor se desfăşoară în limitele timpului de muncă prevăzut de legislaţia muncii pentru lucrătorii de vîrste, profesii şi producţii respective, perioada de instruire constituind cel mult 6 luni.
         3. Munca ucenicilor în perioada de instruire profesională şi a muncitorilor în perioada de reciclare sau de însuşire a unei profesii noi nemijlocit în producţie se salarizează în acord sau pe unitate de timp, indiferent de forma de instruire (individuală sau în brigadă). Totodată, cîştigul garantat în toate cazurile se calculează reieşind din cuantumul salariului tarifar pe oră pentru categoria I de calificare a angajaţilor din ramura respectivă, legalizat în contractul colectiv de muncă (nivel ramural) (în continuare – salariul tarifar pentru categoria I de calificare).
         4. Salarizarea ucenicilor în cazul instruirii individuale pe profesii de muncitori salarizaţi în acord se efectuează:
         pentru luna întîi de instruire – în mărime de 75% din salariul tarifar pentru categoria I de calificare;
         pentru luna a doua – în mărime de 60% din salariul tarifar pentru categoria I de calificare;
         pentru luna a treia – în mărime de 40% din salariul tarifar pentru categoria I de calificare;
         pentru luna a patra şi următoarele luni de instruire – în mărime de 20% din salariul tarifar pentru categoria I de calificare.
         În afară de aceasta, pentru producţia utilă fabricată de ucenici, acestora li se calculează salariul conform normelor şi tarifelor în acord în vigoare la întreprindere.
         5. Salarizarea ucenicilor în cazul instruirii individuale pe profesii de muncitori salariaţi pe unitate de timp se efectuează:
         pentru lunile întîi şi a doua de instruire – în mărime de 75% din salariul tarifar pentru categoria I de calificare;
         pentru lunile a treia şi a patra – în mărime de 80% din salariul tarifar pentru categoria I de calificare;
         pentru următoarele luni pînă la expirarea termenului de instruire prevăzut de programul de instruire – în mărime de 90% din salariul tarifar pentru categoria I de calificare.
         În acelaşi mod sînt salarizaţi şi ucenicii ocupaţi la lucrările salarizate în acord în cazul în care instruirea în producţie se efectuează la utilajul ocupat de muncitorii însărcinaţi cu instruirea.
         6. Salarizarea ucenicilor în cazul instruirii lor în cadrul brigăzii se efectuează în modul şi în mărimile specificate la punctul 4 al prezentului Regulament.
         Pe lîngă aceasta, începînd cu luna a doua de instruire, ucenicilor li se plăteşte suplimentar diferenţa pînă la 100% din salariul tarifar pentru categoria I de calificare din salariul în acord al brigăzii. Dacă ucenicii sînt incluşi în brigăzi, ai căror membri sînt salarizaţi pe unitate de timp, munca lor se salarizează în modul şi în mărimile specificate la punctul 5 al prezentului Regulament.
         7. Muncitorilor calificaţi şi specialiştilor, antrenaţi fără a fi scoşi din producţia de bază, la pregătirea, reciclarea, recalificarea, asimilarea unor profesii înrudite şi ridicarea nivelului de calificare al muncitorilor în producţie, li se acordă un supliment de plată lunar în mărime de 5% din salariul tarifar sau de funcţie, stabilit pentru fiecare ucenic sau lucrător instruit, din contul mijloacelor prevăzute pentru retribuirea muncii. Totodată, în scopul asigurării unei calităţi înalte a instruirii în producţie, se recomandă ca un muncitor calificat sau specialist să instruiască concomitent cel mult 2-3 persoane (ucenici).
         În funcţie de complexitatea profesiei, numărul persoanelor instruite concomitent, condiţiile de muncă şi gradul de calificare al personalului antrenat în instruirea de producţie, întreprinderile pot majora de sine stătător mărimea cuantumului suplimentului de plată indicat, în limitele mijloacelor disponibile pentru retribuirea muncii.
  Anexa nr.8

la Hotărîrea Guvernului

nr.743 din 11 iunie 2002

 

LISTA

autorităţilor şi instituţiilor publice de reglementare, certificare,

supraveghere şi control cu autonomie financiară

 

 1. Ministerul Economiei:

    Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC);

    Inspectoratul Energetic de Stat.

 1. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:

    Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro”;

    Î.S. „Centrul de Standardizare şi Stabilire a Calităţii Nutreţurilor şi Produselor Cerealiere”;

    Î.S. „Centrul de Standardizare şi Experimentare a Calităţii Producţiei de Conserve”;

    Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”;

    Î.S.  „Centrul Elaborări Economice şi de Producţie”;

    Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”;

    Î.S. „Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei”;

    Î.S. „Centrul de Stat pentru Certificarea Materialului Semincer”.

 1. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor:

   Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor”.

 1. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

   Agenţia Naţională Transport Auto.

 1. Ministerul Justiţiei:

   Î.S. „Camera Înregistrării de Stat ”.

 1. Autoritatea Aeronautică Civilă.
 2. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru:

   Î.S. „Cadastru”.

 1. Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional.
      9. Ministerul Sănătăţii:
      Comitetul Naţional de Expertiză Etică a Studiului Clinic.
      Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
      10. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor:
      Instituţia publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice