Chișinău, str. Nicolae Zelinski 36

Regim de lucru: 9:00 – 17:00

Limba

SNC „DIFERENŢE DE CURS VALUTAR ŞI DE SUMĂ”

 

(Redacția la 31 decembrie 2015)

* Cu modificările şi completările introduse de:

Ordin Nr. 204 din 23 decembrie 2015

Ministerul Finanţelor Republicii Moldova

(Monitorul Oficial Nr. 233-237 din 22 octombrie 2013)

 

Introducere

 1. Prezentul standard este elaborat în baza Directivelor UE şi IAS 21 „Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar”.

 

Obiectiv

 1. Obiectivul prezentului standard constă în stabilirea modului de contabilizare a diferenţelor de curs valutar şi de sumă şi de prezentare a informaţiilor aferente în situaţiile financiare.

 

Domeniu de aplicare

 1. Prezentul standard se aplică la contabilizarea diferenţelor de curs valutar şi de sumă, cu excepţia diferenţelor aferente:

1) conversiei indicatorilor situaţiilor financiare ale entităţilor din străinătate incluşi în situaţiile financiare consolidate ale entităţii-raportor (IAS 21 „Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar”);

2) instrumentelor financiare derivate exprimate în valută străină (IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare”).

 

Definiţii

 1. În prezentul standard noţiunile utilizate semnifică:

Curs valutar – rata de schimb a valutei străine în raport cu moneda naţională.

Data înregistrării iniţiale a operaţiunii în valută străină – data recunoaşterii iniţiale a operaţiunii în valută străină în conformitate cu standardele de contabilitate.

Diferenţă de curs valutar – diferenţă care rezultă din recalcularea valutei străine în monedă naţională la diferite cursuri oficiale ale leului moldovenesc.

Diferenţă de sumă – diferenţă care rezultă din recalcularea creanţelor şi datoriilor exprimate în valută străină sau unităţi convenţionale la diferite cursuri oficiale ale leului moldovenesc sau cursuri de schimb stabilite în contractele încheiate între rezidenţii Republicii Moldova.

Elemente monetare – active şi datorii exprimate în valută străină care urmează a fi încasate/achitate.

Operaţiuni în valută străină – operaţiuni exprimate sau care necesită decontări în valută străină.

Unitate convenţională – unitate monetară exprimată în valută străină în mărime fixă sau echivalentul acesteia în monedă naţională la cursul de schimb stabilit de către părţile contractante.

Valută străină – orice valută, alta decît moneda naţională.

 

Contabilitatea diferenţelor de curs valutar

 1. Operaţiunile în valută străină includ:

1) exportul/importul de active, servicii, lucrări, alte operaţiuni de comerţ internaţional;

2) primirea/acordarea creditelor şi împrumuturilor în valută străină;

3) efectuarea investiţiilor financiare în valută străină (procurarea valorilor mobiliare, cotelor de participaţie în capitalul social al entităţii străine etc.);

4) primirea în capitalul social a aporturilor exprimate în valută străină;

5) eliberarea avansurilor spre decontare, primirea/transmiterea bunurilor în leasing şi alte operaţiuni în valută străină între rezidenţii Republicii Moldova permise de legislaţia în vigoare.

 1. Contabilitatea operaţiunilor în valută străină se ţine atît în monedă naţională, cît şi în valută străină. Echivalentul în monedă naţională se determină prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data:

1) înregistrării iniţiale a operaţiunii în valută străină;

2) achitării integrale sau parţiale a creanţelor şi datoriilor aferente operaţiunilor în valută străină;

3) întocmirii situaţiilor financiare (data raportării).

 1. Operaţiunile în valută străină se contabilizează iniţial în monedă naţională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data înregistrării iniţiale, care se determină în funcţie de tipul operaţiunii:

1) operaţiunile bancare şi de casă – data încasării (eliberării) numerarului;

2) exportul/importul de active, servicii, lucrări, alte operaţiuni de comerţ internaţional:

– data întocmirii declaraţiei vamale, sau

– data întocmirii documentului primar care confirmă trecerea dreptului de proprietate asupra activelor sau prestarea serviciilor, lucrărilor, sau

– altă dată prevăzută de legislaţia în vigoare;

3) primirea/acordarea de credite şi împrumuturi – data primirii/acordării creditelor şi împrumuturilor;

4) efectuarea investiţiilor financiare – data procurării investiţiilor;

5) primirea în capitalul social a aporturilor exprimate în valută străină – data înregistrării de stat a constituirii (modificării) capitalului social sau altă dată permisă de legislaţie.

 1. Achitarea creanţelor şi datoriilor în valută străină se înregistrează prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data achitării. Diferenţele de curs valutar favorabile şi nefavorabile care apar la data achitării creanţelor şi datoriilor se recunosc ca venituri sau cheltuieli curente.
 2. Diferenţele de curs valutar favorabile se contabilizează în modul următor:

1) în cazul creşterii cursului valutar – ca majorare concomitentă a numerarului, creanţelor сurente, altor elemente monetare şi veniturilor curente;

2) în cazul scăderii cursului valutar – ca diminuare a datoriilor curente şi majorare a veniturilor curente.

Exemplul 1. O entitate, în luna decembrie 201X, a importat mărfuri în valoare de 10 000 dolari SUA cu achitarea ulterioară.

Cursul oficial al leului moldovenesc la data:

– întocmirii declaraţiei vamale    – 11,5525 lei/dolar SUA;

– achitării datoriilor       – 11,3378 lei/dolar SUA.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:

– valoarea mărfurilor achiziţionate în sumă de 115 525 lei (10 000 dolari SUA x 11,5525 lei/dolar SUA ) – ca majorare concomitentă a stocurilor şi datoriilor curente;

– achitarea datoriilor faţă de furnizorul străin în sumă de 113 378 lei (10 000 dolari SUA x 11,3378 lei/dolar SUA) – ca diminuare concomitentă a datoriilor curente şi a numerarului;

– diferenţa de curs valutar favorabilă în suma de 2 147 lei [10 000 dolari SUA x (11,5525 lei/dolar SUA – 11,3378 lei/dolar SUA)] – ca diminuare a datoriilor curente şi majorare a veniturilor curente.

 1. Diferenţele de curs valutar nefavorabile se contabilizează în modul următor:

1) în cazul scăderii cursului valutar – ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a numerarului, creanţelor curente, altor elemente monetare;

2) în cazul creşterii cursului valutar – ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente.

Exemplul 2. O entitate a încheiat cu un cumpărător străin un contract de livrare a produselor în valoare de 60 000 euro. Conform contractului produsele vor fi livrate după achitarea în avans a 50% din valoarea contractuală a acestora. La 27 martie 201X cumpărătorul a efectuat plata în avans, iar la 3 aprilie 201X produsele au fost livrate. Decontarea finală a avut loc la 10 aprilie 201X.

Cursul oficial al leului moldovenesc la data:

– 27.03.201X     – 15,3584 lei/euro;

– 03.04.201X     – 15,3845 lei/euro;

– 10.04.201X     – 15,3136 lei/euro.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:

în martie 201X:

– primirea avansului în valută străină în sumă de 460 752 lei (30 000 euro x 15,3584 lei/euro) – ca majorare concomitentă a numerarului şi datoriilor curente;

în aprilie 201X:

– livrarea produselor cumpărătorului în sumă de 923 070 lei (60 000 euro x 15,3845 lei/euro – ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;

– trecerea în cont a avansului primit anterior în sumă de 460 752 lei (30 000 euro x 15,3584 lei/euro) – ca diminuare concomitentă a datoriilor şi creanţelor curente;

– achitarea creanţelor în valută străină în sumă de 459 408 lei (30 000 euro x 15,3136 lei/euro) – ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente;

– diferenţa de curs valutar nefavorabilă în sumă de 2 910 lei [30 000 euro x (15,3584 lei/euro – 15,3845 lei/euro) + 30 000 euro x (15,3136 lei/euro – 15, 3845 lei/euro)] – ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a creanţelor curente.

 1. La întocmirea situaţiilor financiare elementele monetare în valută străină (numerarul, creanţele, datoriile, inclusiv avansurile acordate şi primite, investiţiile financiare, cu excepţia acţiunilor şi cotelor părţi etc.) se recalculează prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data raportării.
 2. Elementele nemonetare în valută străină (imobilizările necorporale şi corporale, goodwill-ul, stocurile, capitalul social, etc.) nu se supun recalculării şi se înregistrează în situaţiile financiare conform cursului oficial al leului moldovenesc la data recunoaşterii iniţiale a acestora.
 3. Entitatea poate recalcula elementele monetare atît la data raportării, cît şi cu o altă periodicitate prevăzută în politicile contabile (lunar, trimestrial etc.).
 4. Diferenţele de curs valutar favorabile şi nefavorabile care apar ca rezultat al recalculării la data raportării a elementelor monetare precum şi a acţiunilor evaluate la valoarea justă, se recunosc ca venituri şi cheltuieli curente şi se contabilizează în conformitate cu prevederile pct. 9 şi 10 din prezentul standard. Modul de contabilizare a diferenţelor de curs valutar este prezentat în anexa 1.
 5. 14 Prin derogare de la prevederile pct.8-10 și 14 ale prezentului standard, diferențele de curs valutar aferente finanțărilor și încasărilor cu destinație specială a instituțiilor publice cu autonomie financiară se recunosc ca majorare/diminuare a finanțărilor și încasărilor cu destinație specială.
 6. În cazul în care operaţiunea în valută străină a fost înregistrată într-o perioadă de gestiune, iar achitarea se efectuează în altă perioadă de gestiune, diferenţele de curs valutar se recunosc în fiecare perioadă de gestiune pînă la data achitării.

Exemplul 3. O entitate rezident a Republicii Moldova a prestat unei entităţi nerezidente servicii în valoare de 13 000 euro. Documentele care justifică prestarea serviciilor au fost întocmite la 22 decembrie 201X, iar achitarea serviciilor a avut loc la 3 ianuarie 201X+1.

Cursul oficial al leului moldovenesc la data:

– 22.12.201X       – 15,0540 lei/euro;

– 31.12.201X       – 15,3825 lei/euro;

– 03.01.201X+1     – 15,3158 lei/euro.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:

în decembrie 201X:

– valoarea serviciilor prestate în sumă de 195 702 lei (13 000 euro x 15,0540 lei/euro) – ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;

– diferenţa de curs valutar favorabilă la data raportării în sumă de 4 270 lei [13 000 euro x (15,3825 lei/euro -15,0540 lei/euro)] – ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;

în ianuarie 201X+1:

– achitarea creanţelor în valută străină în sumă de 199 105 lei (13 000 euro x 15,3158 lei/euro) – ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente;

– diferenţa de curs valutar nefavorabilă aferentă creanţelor în valută străină în sumă de 867 lei [13 000 euro x (15,3158 lei/euro – 15,3825 lei/euro)] – ca majorare a cheltuielilor curente şi micşorare a creanţelor curente.

 1. Diferenţele de curs valutar favorabile şi nefavorabile aferente aporturilor în capitalul social al entităţii, primite de la proprietari (fondatori) străini se contabilizează ca venituri şi/sau cheltuieli curente.

Exemplul 4. Conform actelor de constituire semnate, capitalul social al entităţii este format integral din aporturi băneşti ale fondatorilor străini în sumă de 289 761 lei (sau 25 836 dolari SUA).

La momentul înregistrării de stat a entităţi – 8 mai 201X, fondatorii străini au virat în contul provizoriu al acesteia aporturi în sumă de 15 000 dolari SUA. Datoria fondatorilor privind aportul neachitat în mărime de 10 836 dolari SUA a fost stinsă la 22 iunie 201X.

Cursul oficial al leului moldovenesc la data:

– 08.05.201X      – 11,2154 lei/dolar SUA;

– 22.06.201X      – 11,2049 lei/dolar SUA.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:

în mai 201X:

– constituirea capitalului social în mărime de 289 761 lei (25 836 dolari SUA x 11,2154 lei/dolar SUA) – ca majorare concomitentă a capitalului nevărsat şi capitalului social;

– primirea numerarului în contul achitării aporturilor fondatorilor în sumă de 168 231 lei (15 000 dolari SUA x 11,2154 lei/dolar SUA) – ca majorare a numerarului şi diminuare a capitalului nevărsat;

în iunie 201X:

– achitarea finală de către fondatori a capitalului nevărsat în sumă de 121 416 lei (10 836 dolari SUA x 11,2049 lei/dolar SUA) – ca majorare a numerarului şi diminuare a capitalului nevărsat;

– diferenţa de curs valutar nefavorabilă în sumă de 114 lei [10 836 dolari SUA x (11,2049 lei/dolar SUA – 11,2154 lei/dolar SUA)] – ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a capitalului nevărsat.

 

Contabilitatea diferenţelor de sumă

 1. Diferenţele de sumă apar în cazul încheierii între rezidenţii Republicii Moldova a contractelor în care părţile au convenit asupra unor datorii pecuniare (băneşti) exprimate în valută străină sau unităţi convenţionale, dacă astfel de contracte nu sunt interzise de legislaţia în vigoare.
 2. Operaţiunile exprimate în valută străină sau unităţi convenţionale iniţial se înregistrează în monedă naţională prin aplicarea cursului de schimb conform contractului încheiat (cursului oficial al leului moldovenesc sau cursului de schimb stabilit de părţile contractante).
 3. Achitarea creanţelor şi datoriilor aferente operaţiunilor exprimate în valută străină sau unităţi convenţionale se contabilizează în monedă naţională prin aplicarea cursului de schimb:

1) la data achitării creanţelor şi datoriilor; sau

2) la data livrării (procurării) activelor şi/sau prestării (beneficierii) serviciilor; sau

3) stabilit în mărime fixă sau în alt mod de către părţile contractante.

 1. În cazul aplicării cursului de schimb la data achitării creanţelor şi datoriilor, diferenţele de sumă aferente operaţiunilor respective se contabilizează în modul următor:

1) diferenţele de sumă favorabile – ca majorare a creanţelor curente şi/sau altor active sau diminuare a datoriilor curente şi majorare a veniturilor curente;

2) diferenţele de sumă nefavorabile – ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a creanţelor curente şi/sau altor active sau majorare a datoriilor curente.

Exemplul 5. La 10 octombrie 201X două entităţi rezidente ale Republicii Moldova (neplătitoare de TVA) au încheiat un contract de vînzare – cumpărare a mărfurilor, valoarea acestora fiind exprimată în euro. La 15 octombrie 201X vînzătorul a livrat 100 unităţi de marfă în valoare de 5 000 euro. Clauzele contractuale prevăd efectuarea plăţii în moneda naţională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data achitării. Achitarea a fost efectuată la 10 noiembrie 201X.

Cursul oficial al leului moldovenesc la data:

– 15.10.201X      – 15,1220 lei/euro,

– 10.11.201X      – 15,3252 lei/euro.

În baza datelor din exemplu, se contabilizează:

 • la entitatea – vînzător:

în octombrie 201X:

– valoarea mărfurilor vîndute în sumă de 75 610 lei (5 000 euro x 15,1220 lei/euro) – ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;

în noiembrie 201X:

– achitarea creanţelor privind mărfurile vîndute în sumă de 76 626 lei (5 000 euro x 15,3252 lei/euro) – ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente;

– diferenţa de sumă favorabilă aferentă vînzării mărfurilor în sumă de 1 016 lei [5 000 euro x (15,3252 lei/euro – 15,1220 lei/euro)] – ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;

 • la entitatea – cumpărător:

în octombrie 201X:

– valoarea mărfurilor procurate în sumă de 75 610 lei

(5 000 euro x 15,1220 lei/euro) – ca majorare concomitentă a stocurilor şi datoriilor curente;

în noiembrie 201X:

– achitarea datoriilor pentru mărfurile procurate în sumă de 76 626 lei (5 000 euro x 15,3252 lei/euro) – ca diminuare concomitentă a datoriilor curente şi numerarului;

– diferenţa de sumă nefavorabilă aferentă procurării mărfurilor în sumă de 1016 lei [5 000 euro x (15,1220 lei/euro – 15,3252 lei/euro)] – ca majorarea concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente.

 1. În cazul aplicării cursului de schimb la data livrării activelor (prestării serviciilor) sau a unui curs stabilit de părţi în mărime fixă, diferenţe de sumă nu apar, deoarece vînzătorul şi cumpărătorul recunosc creanţele şi datoriile în baza aceluiaşi curs de schimb.
 2. La data raportării creanţele şi datoriile aferente operaţiunilor exprimate în valută străină sau unităţi convenţionale nu se supun recalculării.
 3. În cazul achitării anticipate (în avans) pentru activele livrate (procurate) sau serviciile prestate (primite) echivalentul în moneda naţională a avansului se determină prin aplicarea cursului de schimb la data plăţii acestuia şi ulterior nu se recalculează.
 4. Apariţia diferenţelor de sumă aferente operaţiunilor cu achitarea în avans depinde de:

1) mărimea plăţii în avans: parţială sau integrală;

2) cursul de schimb utilizat în conformitate cu pct. 19 din prezentul standard.

 1. În cazul efectuării plăţii în avans parţiale şi aplicării cursului de schimb la data achitării creanţelor şi datoriilor, diferenţe de sumă apar doar din mărimea neachitată a creanţelor şi datoriilor ca rezultat al modificării cursului de schimb la data livrării activelor (prestării serviciilor) şi data achitării finale. Astfel de diferenţe se contabilizează conform pct. 20 din prezentul standard.

Exemplul 6. O entitate în baza contractului de vînzare – cumpărare a vîndut mărfuri altei entităţi rezidente a Republicii Moldova. Valoarea mărfurilor este exprimată în valută străină şi constituie 8 000 euro. Contractul prevede aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data achitării. La 27 mai 201X cumpărătorul a achitat în avans 40% din valoarea contractuală a mărfurilor, iar la 5 iunie 201X mărfurile au fost livrate. Achitarea finală a avut loc la 2 iulie 201X.

Cursul oficial al leului moldovenesc la data:

– 27.05.201X       – 15,5808 lei/euro;

– 05.06.201X       -15,6758 lei/euro;

– 02.07.201X       -15,5514 lei/euro.

În baza datelor din exemplu, entitatea – vînzător contabilizează:

în mai 201X:

– primirea avansului în contul livrării ulterioare a mărfurilor în sumă de 49 859 lei (3 200 euro x 15,5808 lei/euro) – ca majorare a numerarului şi datoriilor curente;

în iunie 201X:

– valoarea mărfurilor vîndute în sumă de 125 103 lei

[(49 859 lei + (4 800 euro x 15,6758 lei/euro)] – ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;

– trecerea în cont a avansului primit anterior în sumă de

49 859 lei – ca diminuare concomitentă a datoriilor şi creanţelor curente;

în iulie 201X:

– primirea plăţii finale pentru mărfurile vîndute în sumă de 74 647 lei (4 800 euro x 15,5514 lei/euro) – ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente;

– diferenţa de sumă nefavorabilă aferentă creanţelor neachitate în sumă de 597 lei [(4 800 euro x (15,5514 lei/euro – 15,6758 lei/euro)] – ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a creanţelor curente.

 1. În cazul efectuării plăţii în avans integrale şi aplicării cursului de schimb la data livrării activelor (prestării serviciilor) diferenţe de sumă nu apar, dar sunt necesare decontări suplimentare între vînzător şi cumpărător. Astfel, la creşterea cursului de schimb cumpărătorul îi achită vînzătorului o sumă suplimentară, iar la scăderea cursului de schimb vînzătorul îi restituie cumpărătorului o parte din avansul primit.

Exemplul 7. O entitate beneficiază de serviciile prestate de către o altă entitate rezidentă a Republicii Moldova. Conform contractului, valoarea serviciilor este exprimată în valută străină şi constituie 3 500 euro. Contractul prevede aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data prestării serviciilor. La 30 noiembrie 201X serviciile au fost achitate în avans integral. Documentele care justifică prestarea serviciilor au fost întocmite la 28 decembrie 201X, iar achitarea finală a avut loc la 3 ianuarie 201X+1.

Cursul oficial al leului moldovenesc la data:

– 30.11.201X      – 15,7361 lei/euro;

– 28.12.201X      – 15,8517 lei/euro.

În baza datelor din exemplu, entitatea – beneficiar al serviciilor contabilizează:

în noiembrie 201X:

– acordarea avansului în contul achitării plăţii pentru servicii în sumă de 55 076 lei (3 500 euro x 15,7362 lei/euro) – ca majorare a creanţelor curente şi micşorare a numerarului;

în decembrie 201X:

– primirea serviciilor în sumă de 55 481 lei (3 500 euro x 15,8517 lei/euro) – ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente;

– trecerea în cont a avansului acordat anterior în sumă de 55 076 lei – ca diminuare concomitentă a datoriilor şi creanţelor curente;

în ianuarie 201X+1:

– achitarea finală pentru serviciile primite în sumă de 405 lei (55 481 lei – 55 076 lei – ca diminuare concomitentă a datoriilor curente şi numerarului.

 1. Erorile şi modificările estimărilor contabile aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă se contabilizează în conformitate cu prevederile SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”.

 

Prezentarea informaţiilor

 1. În situaţiile financiare ale entităţii se prezintă, cel puţin, următoarele informaţii aferente:

1) diferenţelor de curs valutar:

 1. a) suma veniturilor şi cheltuielilor din diferenţe de curs valutar;
 2. b) valoarea elementelor contabile exprimate în valută străină;
 3. c) efectele variaţiilor semnificative ale cursului valutar înregistrate după data raportării;

2) diferenţelor de sumă:

 1. a) suma veniturilor şi cheltuielilor provenite din diferenţe de sumă;
 2. b) modul de contabilizare a diferenţelor de sumă;
 3. c) nomenclatorul şi caracteristica generală a contractelor semnificative în unităţi convenţionale şi/sau valută străină încheiate între rezidenţii Republicii Moldova.

 

Prevederi tranzitorii

 1. Prezentul standard se aplică începînd cu data intrării în vigoare.
 2. La data intrării în vigoare a prezentului standard diferenţele de curs valutar înregistrate în componenţa capitalului suplimentar se trec la profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al (a) anilor precedenţi.

 

Data intrării în vigoare

 1. Prezentul standard intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

 

Anexa 1

 

Modul de contabilizare a diferenţelor de curs valutar la data raportării

Date iniţiale. Conform situaţiilor financiare a entităţii la 31 decembrie 201X activele şi datoriile exprimate în valută străină cuprind:

– imobilizări necorporale cu costul de intrare 2 700 euro (procurate la 19.03.201X la cursul 15,6143 lei/euro);

– imobilizări corporale cu costul de intrare 32 000 euro (procurate la 25.05.201X la cursul 15,7540 lei/euro);

– investiţii financiare pe termen lung (cote de participaţie) cu valoarea de 60 000 euro (înregistrate la 04.06.201X la cursul 15,7158 lei/euro);

– stocuri cu costul de intrare 8 200 euro (procurate la 20.09.201X la cursul 15,5294 lei/euro);

– investiţii financiare curente (depozit bancar) cu valoarea de 30 000 euro (înregistrate la 24.10.201X la cursul 15,5218 lei/euro);

– creanţe în sumă de 22 000 euro (înregistrate la 02.12.201X la cursul 15,3845 lei/euro);

– împrumuturi primite în sumă de 14 000 euro (înregistrate la 14.12.201X la cursul 15,6719 lei/euro);

– numerar în conturi curente în sumă de 46 000 euro (înregistrat la 24.12.201X la cursul 15,6138 lei/euro).

Cursul oficial al leului moldovenesc la 31.12.201X a constituit 15,7325 lei/euro.

Conform datelor prezentate activele şi datoriile în valută străină vor fi evaluate după cum urmează:

 

Tabelul 1

Active şi datorii (elemente bilanţiere) la 31.12.201X

 

Elemente bilanţiere Suma,euro La data înregistrării iniţiale La data raportării Diferenţa, lei
curs oficial al leului moldovenesc, lei/euro echivalent în monedă naţională, lei curs oficial al leului moldovenesc, lei/euro echivalent în monedă naţională, lei
A 1 2 3 = 1 x 2 4 5 = 1 x 4 6 = 5 – 3
1.Elemente monetare:
 1.1.Numerar 46 000 15,6138 718 235 15,7325 723 695 5 460
 1.2.Investiţii financiare curente 30 000 15,5218 465 654 15,7325 471 975 6 321
 1.3.Creanţe curente 22 000 15,3845 338 459 15,7325 346 115 7 656
 1.4.Datorii curente 14 000 15,6719 219 407 15,7325 220 255 848
2.Elemente nemonetare:
 2.1.Imobilizări necorporale 2 700 15,6143 42 159 15,6143 42 159
 2.2.Imobilizări corporale 32 000 15,7540 504 128 15,7540 504 128
 2.3.Investiţii financiare pe termen lung 60 000 15,7158 942 948 15,7158 942 948
 2.4.Stocuri 8 200 15,5294 127 341 15,5294 127 341

 

 

În baza datelor prezentate entitatea contabilizează:

 • diferenţele de curs valutar favorabile aferente:

– numerarului în sumă de 5 460 lei – ca majorare concomitentă a numerarului şi veniturilor curente;

– investiţiilor financiare curente în sumă de 6 321 lei – ca majorare concomitentă a investiţiilor şi veniturilor curente;

– creanţelor curente în sumă de 7 656 lei – ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;diferenţa de curs valutar nefavorabilă aferentă împrumuturilor în sumă de 848 lei – ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente.

Aceasta și celelalte legi, importante pentru activitatea întreprinderii Dvs. în Moldova, le puteți găsi în baza de date Lobby.